mojmielec.pl logo   strona g��wna dodaj og�oszenie Reklama regulamin pomoc kontakt

 









Regulamin portalu mojmielec.pl




I. Postanowienia oglne.

Serwis MOJMIELEC.pl jest platform ogoszeniow na ktrej Uytkownicy mog zamieszcza darmowe Ogoszenia lokalne.

Niniejszy regulamin okrela zasady wiadczenia przez Uytkownikw Serwisu usug polegajcych na zamieszczaniu Ogosze w Serwisie MOJMIELEC.pl.

Korzystanie ze Serwisu jest dostpne dla uytkownikw Internetu dysponujcych nastpujcym wyposaeniem: a) komputer PC; b) szerokopasmowe cze internetowe; c) przegldarka internetowa; d) wczona obsuga jzyka JavaScript, ramek i stylw CSS; e) aktywne konto e-mail.

II. Uyte w regulaminie pojcia oznaczaj:

1. Uytkownik ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca osob prawn, ktrej przepisy szczeglne przyznaj zdolno prawn, ktra zgodnie z postanowieniami Regulaminu zamiecia Ogoszenie;

2. Serwis lub Serwis MOJMIELEC.pl - internetowy serwis ogoszeniowy istniejcy pod adresem URL www.mojmielec.pl, umoliwiajcy umieszczanie i przegldanie Ogosze;

3. Operator Serwisu ? Dominik Hamala prowadzcy dziaalno gospodarcz pod nazw ?Dominik Hamala Usugi Fotograficzne?, Numer NIP 8172037890, Numer REGON 180592179 z siedzib w Mielcu, ul. Zygmuntowska 7, 39 ? 300 Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej. Zapytania mog by kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@mojmielec.pl, bd na wskazany powyej adres.

3. Ogoszenie ? informacja zamieszczona przez Uytkownika w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, zawierajca opis wraz z moliwoci umieszczenia zdj. Ogoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 10. Konsument - osoba fizyczna dokonujca czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow. W celu uniknicia wtpliwoci sowa pisane z duej litery maj znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

III. Zasady korzystania z Serwisu.

1. Serwis MOJMIELEC.com.pl jest platform ogoszeniow, umoliwiajc Uytkownikom zapoznanie si z baz ogłoszeń lokalnych.

2. Serwis nie poredniczy w transakcjach. Umoliwia jedynie zamieszczenie ogoszenia Uytkownikom. Finalizacja, patno i wszystkie inne szczegy s uzgadniane wycznie pomidzy u¿ytkownikami.

3. Uytkownik, za pomoc dostpnego w Serwisie pod zakadk ?Dodaj Ogoszenie? formularza, moe zamieci Ogoszenie w Serwisie, samodzielnie formuujc tre Ogoszenia. Dodajc Ogoszenie Uytkownik uzupenia ww. formularz. Uytkownik ma moliwo doczenia do Ogoszenia zdj w liczbie i w formatach okrelonych na stronie Serwisu. Pola nieoznaczone gwiazdk ?*? s nieobowizkowe do wypenienia przez Uytkownika.

4. Umieszczenie Ogoszenia wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu

5. Ogoszenia widoczne s dla wszystkich uytkownikw Internetu. Kady Uytkownik Internetu za pomoc danych kontaktowych moe wysa wiadomo do Uytkownika ktry zamieci Ogoszenie.

6. W imieniu osb prawnych i jednostek organizacyjnych, dokonywa czynnoci w ramach Serwisu moe tylko osoba umocowana do dziaania w tym zakresie w imieniu tych podmiotw.

7. Po upywie 28 dni od zakoczenia darmowej emisji Ogoszenie zostaje usunięte

10. Uytkownik nie moe zamieszcza adresw e-mail, numerw telefonw i numerw komunikatorw internetowych (GG, Skype) w treci Ogoszenia (w jego opisie i doczonych zdjciach). Powysze dane Uytkownik moe zamieszcza tylko w przeznaczonych do tego polach w formularzu Ogoszenia. Ogoszenia, ktre bd zawieray przedmiotowe dane w jego treci zamiast w formularzu kontaktowym mog by usunite przez Operatora.

IV. Warunki zawierania i rozwizywania umw o wiadczenie usug drog elektroniczn.

1. Zamieszczenie pierwszego Ogoszenia jest rwnoznaczne z zawarciem umowy pomidzy Uytkownikiem a Operatorem dotyczcej wiadczenia usug, zgodnie z warunkami okrelonymi w Regulaminie;

2. Uytkownik moe usun swoje og³oszenie i tym samym rozwiza umow z Operatorem. Uytkownik moe tego dokona bd poprzez wybranie odpowiedniej opcji bd poprzez przesanie stosownego owiadczenia w tym zakresie na adres e-mail Operatora.

3 Uytkownik bdcy konsumentem moe w terminie 10 dni od zawarcia umowy, odstpi od umowy bez podania przyczyny skadajc stosowne owiadczenie na pimie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem.

V. Ogoszenia promowane i zasady ich patnoci.

1. Zamieszczenie Ogoszenia w Serwisie jest bezpatne i trwa 28 dni.

2. Po upywie 28 dni ogoszenie automatycznie zostaje usunięte.

VI. Odpowiedzialno

1. Uytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treci Ogoszenia i gwarantuje, e s one zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto Uytkownik gwarantuje, e publikacja treci Ogoszenia i publikowane przez Uytkownika zdjcia, nie naruszaj praw waciciela Serwisu, postanowie wynikajcych z Regulaminu, praw osb trzecich, w tym praw autorskich. Zakazuje si Uytkownikom umieszczania w Ogoszeniach treci o charakterze bezprawnym.

2. Uytkownik gwarantuje, i zamieszczona tre oraz zdjcia Ogoszenia, nie wprowadzaj w bd innych Uytkownikw.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialnoci za prawdziwo i rzetelno informacji podawanych przez Uytkownikw lub uytkownikw Internetu. Operator nie odpowiada za realizacj obowizkw Uytkownikw lub uytkownikw Internetu, wynikajcych z rkojmi i gwarancji dotyczcych przedmiotu Ogoszenia, dziaanie siy wyszej, skadane przez Uytkownika owiadczenia drugiej stronie transakcji.

4. Operator ma prawo do usunicia Ogoszenia, jeeli narusza ono w jakikolwiek sposb postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowizujcego prawa, w szczeglnoci gdy zawiera treci powszechnie uznane za obraliwe, naruszajce dobre obyczaje, naruszajce prawa autorskie lub inne prawa wasnoci intelektualnej, wprowadzajce w bd.

5. Operator ma prawo do usunicia kadego Ogoszenia jeli zaistniao podejrzenie e za porednictwem Ogoszenia lub Konta mogo lub moe doj do dziaa zagraajcych bezpieczestwu innych Uytkownikw w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w ktrym Ogoszenie negatywnie wpywa na dobre imi Operatora lub w inny sposb szkodzi Operatorowi.

VII. Tryb postpowania reklamacyjnego.

1. Uytkownik moe zgasza reklamacje dotyczce niewykonania bd nienaleytego wykonania przez Operatora usugi, w terminie 7 dni od dnia zakoczenia emisji Ogoszenia bd dnia, w ktrym emisja powinna si zakoczy.

2. Reklamacj mona zoy za pomoc korespondencji elektronicznej na adres: biuro@mojmielec.pl lub w formie listu poleconego przesanego na adres Operatora wskazany w Regulaminie.

3. Reklamacja powinna zawiera co najmniej: imi i nazwisko, adres e-mail Uytkownika przypisany do ogłoszenia, adres URL Ogoszenia, ktrego reklamacja dotyczy bd inne dane pozwalajce na identyfikacj Ogoszenia, okres emisji, okolicznoci uzasadniajce reklamacj, a take konkretne danie Uytkownika zwizane ze skadan reklamacj.

4. Operator rozpoznaje reklamacj w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidowo zoonej reklamacji. Uytkownik otrzyma informacj o sposobie rozpatrzenia reklamacji drog korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

VIII. Polityka prywatnoci

1. Administratorem danych osobowych Uytkownikw bdcych osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z pn. zm.), jest Dominik Hamala (Operator) prowadzcy dziaalno gospodarcz pod nazw ?Dominik Hamala Usugi Fotograficzne?, Numer NIP 8172037890, Numer REGON 180592179 z siedzib w Mielcu, ul. Zygmuntowska 7, 39 ? 300 Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej. Operator przestrzega zasad ww. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia oraz ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.2002.144.1204 z pn. zm.)

2. Dane osobowe Operator bdzie przetwarza wycznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz dziaa marketingowych i nie bdzie udostpnia innym podmiotom z wyjtkiem podmiotw uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowizujcymi oraz z zastrzeeniem przepisw niniejszego dziau.

3. Dodając ogłoszenie w Serwisie, Uytkownik wyraa zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowujc prawo do wgldu, poprawy i usunicia ich z bazy, prawa do kontroli przetwarzania wasnych danych osobowych na zasadach opisanych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych. Operator informuje niniejszym o prawie osoby udostpniajcej swoje dane do wgldu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 ? 35 ww. ustawy o ochronie danych osobowych. Czynnoci tych dokona mona z poziomu strony internetowej Serwisu po zalogowaniu lub te poprzez kontakt z Operatorem poprzez e-mail: biuro@mojmielec.pl

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania wasnych danych osobowych, Uytkownik ma w szczeglnoci prawo do wniesienia pisemnego dania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a take wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarza w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu ni Operator administratorowi danych.

5. Dane osobowe Uytkownikw s chronione przez Operatora przed ich udostpnieniem osobom nieupowanionym, a take innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnion modyfikacj wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze organizacyjnych, a take zabezpiecze o charakterze technicznym.

6. Pytania dotyczce ochrony prywatnoci naley kierowa na adres e-mail: biuro@mojmielec.pl

IX. Polityka dotyczca plikw Cookies. W czasie wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie gromadzone s pliki tzw. Cookies (?ciasteczka?). Pliki cookies gromadzone s dla celw statystycznych oraz dla wygody uytkownikw korzystajcych z serwisu. Pliki Cookies to mae pliki tekstowe przechowywane w urzdzeniach kocowych uytkownikw przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, przechowujce informacje zwizane z korzystaniem z Serwisu. Pliki Cookies uywane s w urzdzeniach kocowych Uytkownikw, w celu umoliwienia Uytkownikom, wykorzystywania poszczeglnych funkcji stron internetowych, w celu dostosowania zawartoci stron internetowych do preferencji uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies s plikami zawierajcymi informacje konfiguracyjne, zapisujce dane potrzebne do zalogowania si na swoje Konto. Pliki Cookies s w wikszoci automatycznie akceptowane przez wikszo przegldarek internetowych. W kadym czasie Uytkownik moe je jednak wyczy aktywujc odpowiednie ustawienia w swojej przegldarce lub tak zmodyfikowa ustawienia przegldarki, aby Uytkownik by informowany o kadorazowym przesaniu na urzdzenie uytkownika. Dokadne informacje odnoszce si do moliwoci i sposobach obsugi plikw Cookies dostpne s w ustawieniach uywanej przegldarki internetowej. Wycznie plikw Cookies lub modyfikacja ustawie przegldarki dotyczca plikw Cookies moe wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronie Serwisu.

X. Postanowienia kocowe

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacj niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczcych polityki prywatnoci.

2. Uytkownicy mog uzyska dostp do Regulaminu w kadym czasie za porednictwem internetowego zamieszczonego na kadej strony internetowej Serwisu. Na danie Uytkownika Regulamin przesyany jest drog poczty elektronicznej.

3. O ile bezwzgldnie obowizujce przepisy prawa nie stanowi inaczej, prawem waciwym dla caoci umowy pomidzy Uytkownikiem a Operatorem, ktrej przedmiotem jest wiadczenie przez Operatora usug na warunkach okrelonych w Regulaminie, jest prawo polskie.



MENU

- strona glowna
- dodaj ogloszenie
- reklama
- regulamin
- pomoc
- kontakt

 

mojMielec.pl - Wszelkie prawa zastrze�one

Strona korzysta z plik�w cookies w celu realizacji us�ug i zgodnie z Polityk� Plik�w Cookies opisan� w
Regulaminie portalu mojmielec.pl Mo�esz okre�li� warunki przechowywania lub dost�pu do plik�w cookies w Twojej przegl�darce.