Kontrasygnata skarbnika (oznacza zgodę prawidłowości podjętej czynności) jest również wymagana na dokumentach związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek, a także udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji , a ponadto emisją papierów wartościowych
Zagadnienie odpowiedzialności za wykonanie budżetu posiada zróżnicowany charakter i formy, wśród nich można wyróżnić: odpowiedzialność polityczną, odpowiedzialność administracyjną, odpowiedzialność karną i skarbową , a oprócz tego odpowiedzialność cywilną. Pierwszą ponosi przed wyborcami wójt, burmistrz, prezydent miasta, a zarząd powiatu i zarząd województwa przed odpowiednią pomocą (sejmikiem), jej wyrazem jest kwestia udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu. Odpowiedzialność administracyjna jest ponoszona z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z kolei odpowiedzialność karno – skarbowa i karna jest związana z popełnieniem wykroczeń i przestępstw karno – skarbowych i karnych
w zakresie gospodarki finansowej. Ostatni rodzaj odpowiedzialności – cywilna, ponoszona jest z tytułu odszkodowań za bezprawne działania funkcjonariuszy publicznych

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl