Ocena strategii danego przedsiębiorstwa powinna uwzględniać badanie potrzeb publicznych które zostały ujęte w misji przedsiębiorstwa, misja owa bowiem wyraża społeczną rolę firmy, czemu odpowiada działalność produkcyjna organizacji także usługowa i dalej sponsoring, dawanie pieniędzy na cele publiczne i inne. Poddaje się wtedy ocenie kwestię, czy jest zachowana relacja pomiędzy organizacją a jego otoczeniem, a więc należy postawić sobie pytanie czy zachodzące między organizacje stosunki są pozytywne. W skład otoczenia danej organizacji zaliczane są firmy i instytucje z którymi ono współpracuje, czyli dostawcy przedsiębiorstwa, odbiorcy, producenci, dystrybutorzy i klienci. Ważną cechą tej fazy rozwoju jest weryfikacja aktualnie podjętej strategii zarządzania. Pomiaru przyjętej efektywności dokonuje się poprzez ocenę rentowności, płynności finansowej i wypłacalności firmy w danym okresie rozliczeniowym.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl