Językoznawstwo kognitywne dostrzega symboliczny charakter języka na wszystkich płaszczyznach jego funkcjonowania, z tego względu w językoznawstwie kognitywnym nie istnieją wyraźne granice między komponentami języka – np. między składnią a leksyką i składnią a morfologią. Granice są płynne; ustalanie granic między komponentami jest zawsze dowolne, obce samemu językowi, bo nie odzwierciedla inherentnej struktury języka, a opis oparty na takich podziałach jest fałszywy.

Istotnym osiągnięciem językoznawstwa kognitywnego jest objęcie swoim zasięgiem całości zjawisk językowych, naturalnych w procesie porozumiewania się. Chodzi tu o obrazowe użycie języka. Gramatyka generatywna pomija metaforyczność języka, koncentrując się na sensach dosłownych zdań, a te, wg Lakoffa, stanową jedynie 2 do 5 % wszystkich konstrukcji używanych w aktach komunikacji.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl