Punkty uspokojenia’, które miały doprowadzić do ugody religijnej katolików i prawosławnych kosztem unitów; delegat na sejm konwokacyjny; uzyskał zapewnienia przywrócenia praw prawosławiu; stał się dla wszystkich gwarantem wprowadzenia tej umowy w życie;
w 1633 Kopińskiego ( Kopyścińskiego)- metropolitę Kijowa odsunięto od stanowiska, a jego miejsce zajął Piotr Mogiła, wyświęcony przez mołdawskiego metropolitę Syczawy; objął katedrę kijowską do tej pory należącą do unitów; ostra krytyka mnichów i szlachty- pamiętniki Joachima Jerlicza, szlachcica ruskiego, który Piotra oskarżał o kradzieże majątków klasztornych, niemniej jednak chwalił go za pobożność i wierność prawosławiu; ograniczył władzę kościelną bractw i osób świeckich; wzmocnił tym samym rolę hierarchów; surowo przestrzegał prawa kanonicznego (nie zezwalał na wyświęcanie wdowców na biskupów); dbał o wykształcenie diakonów; rozbudowana administracja kościelna na wzór katolickiej; wizytował diecezje; nakazał biskupom wizytowanie parafii; walczył o założenie kolegium prawosławnego przy Ławrze Pieczerskiej, co wiązało się z konfliktem z bractwem kijowskim; szkoły brackiej jednakże nie zlikwidowano, wyłącznie ją zmodyfikowano; od dziś świeccy nie mieli na nią żadnego wpływu; była pod rządami metropolity, prowadzili ją duchowni; liczne filie akademii kijowskiej, program nauczania był przejęty z kolegiów jezuickich, cechą prawosławną było nauczanie greki, języka starocerkiewnosłowiańskiego oraz patrystyki wschodniej; pojawił się teatr co było sprzeczne z tradycją prawosławną, która teatr uznawała za obrzęd pogański; teatr realizował rolę propagandową- sztuki pisano w szkołach (stąd określenie teatr i sztuki szkolne), oparte na wątkach biblijnych, interpretacji rzymsko- katolickiej;
utworzono bractwo maryjne;

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl