Pracodawca może zatrudnić pracownika, wybierając spośród kilku form zatrudnienia, to jaką formę wybierze może wiązać się w znacznej mierze z kosztami, które wiążą się z formami zatrudnienia. Istotna jest także specyfika pracy pracownika oraz rodzaj wykonywanej przez niego pracy. 

Umowa o pracę

Jedną z podstawowych i powszechnych form zatrudnienia jest stosunek pracy. Oparty jest przede wszystkim na regulacjach prawnych, które ujęte są w kodeksie pracy. Akt ten reguluje prawa oraz obowiązki stron stosunku pracy – pracownika i pracodawcy. Z czym wiążę się zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę? Przede wszystkim z wynagrodzeniem minimalnym, prawem do płatnego urlopu, wynagrodzeniem chorobowym w czasie choroby, regulacją czasu pracy, regulowanym czasem  pracy oraz szczegółowo określonym sposobem zatrudnienia i zwolnienia pracownika.

Stosunek pracy oznacza tyle, że pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za określone wynagrodzenie. Jest to najbardziej korzysta forma pracy dla pracownika, ale wiąże się z największymi kosztami dla pracodawcy. Wiążą się one z płacą minimalną oraz kosztami poniesionymi na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Umowy cywilnoprawne 

Często stosowane formy zatrudnienia to umowy cywilnoprawne. Reguluje je kodeks cywilny. Mowa tu między innymi o umowach o dzieło i umowach zlecenie.  Cieszą się one popularnością ze względu na dużą swobodę wykonawcy w wyborze sposobu wykonania pracy. Umowy te wiążą się także z niższymi kosztami poniesionymi przez pracodawcę oraz szybką możliwością rozwiązania umowy.

Umowa zlecenie

Podpisuje ją zleceniobiorca i zleceniodawca. Przedmiot umowy stanowi wykonanie określonej czynności prawnej. Jednak w przeciwieństwie do umowy o dzieło, przedmiotem umowy nie musi być efekt końcowy. Zlecenie nie musi być też wykonane odpłatnie, jeśli umowa tak stanowi. Obecnie wszystkie umowy zlecenie podlegają oskładkowaniu, do momentu przekroczenia miesięcznego przychodu z wszystkich tytułów do ubezpieczenia 2000 złotych brutto.

Umowa o dzieło

W umowie tej występuje wykonawca i zamawiający. Przedmiot umowy stanowi wykonanie konkretnego, określonego dzieła przez wykonawcę, za wynagrodzenie wypłacone przez zamawiającego. Wynagrodzenie minimalne nie jest określone przez przepisy. Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, wykonawca nie podlega też ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Obie wspomniane umowy należy udokumentować rachunkami, na podstawie których wypłacone jest wynagrodzenie. Obie formy podlegają także opodatkowaniu.

CategoryPłaca i kariera
© 2021 mojmielec.pl