Wiadomo, że stosunek klienta do adwokata powinien w głównej mierze opierać się na wzajemnym zaufaniu. Jest to bardzo istotne, ponieważ, w momencie, gdy prawnikowi nie przekażemy istotnych informacji odnośnie w której nas reprezentuje może mieć to zły wpływ na postępowanie sądowe. Można zatem powiedzieć, że tylko i wyłącznie kancelaria adwokacka, która posiada pełną wiedzę na temat danej sprawy jest w stanie skutecznie doprowadzić ją do końca. Z tego też względu, aby pomiędzy prawnikiem, a klientem mogły zaistnieć odpowiednie relacje, na każdego adwokata nałożono obowiązek dotrzymania tajemnicy zawodowej, którą reguluje odpowiedni zapis Kodeksu Etyki Adwokackiej. Także wszyscy pracownicy kancelarii adwokackiej zobowiązani się do przestrzegania zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Dla klienta oznacza to, że nawet, gdy adwokat zakończy reprezentowanie klienta przed sądem ma on obowiązek zachować tajemnicę zawodową. Tajemnicą zawodową zostały objęte wszystkie materiały, które są powierzone adwokatowi, a w tym również notatki i inne dokumenty, które dotyczą danej sprawy. Ponadto tajemnica adwokacka jest objęta ochroną prawną – w myśl art. 6 ust. 3. Oznacza to, że adwokata nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, odnośnie faktów, o których dowiedział się on udzielając pomocy prawnej swojemu klientowi. Jednakże istnieją nieliczne wyjątki od powyższej ustawy, ale dotyczą one tajemnicy obrończej. W tym przypadku żaden sąd, ani inny organ państwowy nie ma takiej władzy, aby móc zwolnić adwokata z tajemnicy obrończej. Na samym końcu dodamy, że taką ochroną została tylko objęta tajemnica spowiedzi.

CategoryAkty prawne
© 2021 mojmielec.pl