skd183346sdcAnaliza strategiczna to swoiste postępowanie o charakterystyce badawczej, której celem jest z jednego ujęcia ocena aktualnie realizowanej przez organizację strategii zarządzania, z drugiej zaś ujęcia możliwe wytyczenie praktycznie osiągalnych kierunków dalszego rozwoju działalności, w związku z obserwowanymi zmianami w bliższym i dalszym otoczeniu oraz konkurencji.

Powyżej  zdefiniowana analiza strategiczna wskazuje na dwojaki charakter tejże analizy. Jednym z jej głównych zadań jest zdiagnozowanie swoistych uwarunkowań zewnętrznych zachodzących w makrootoczeniu w jakich organizacja się w danej chwili znajduje i wewnętrznych mikro, czyli samej organizacji struktury przedsiębiorstwa. Drugim z zadań owej strategii jest określenie, w oczywistym przybliżeniu, podstawowych wariantów przyszłych możliwych rozwiązań strategicznych. Aby powyższe czynności w pełni zrealizować w sposób prawidłowy, należy dokonać podziału badanej rzeczy na części i rozpatrywać każdą z osobna. Poznawana jest w ten sposób dokładna struktura i zależności zachodzące przy badanym elemencie, szczególnie wewnętrzne i zewnętrzne powiązania przyczynowo-skutkowe oraz wykrywany jest mechanizm funkcjonowania.